top of page

ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ АКВАПОНИКА

Все по-често се говори за качествена и иновативна образователна система и всички искат замяна на остарелия и неработещ модел на обучаване с такъв, прилагащ съвременни образователни модели. Образователното приложение на аквапониката представлява отличен модел на естествените биологични цикли. Аквапоничната технология е иновативна и базирана на добри практики за съчетано получаване на теоретични знания и прилагането им на практика.


Учениците от всички възрастови групи могат да разработват аквапонични системи, в които растенията и рибите живеят в комбинация в рециркулираща водна среда. Аквапонична система може да бъде създадена в училищния клас за демонстриране принципите на нитрификация и на метаболизма на рибите и растенията, както и на много процеси от ботаниката, биологията, физиката, химията, икономиката и математиката. Аквапоничната технология създава идеална възможност за изучаване на тези дисциплини.

Предметът по аквапоника може да бъде стартиран в началото на учебната година и да се провежда през целия учебен период, като позволява на преподавателя да представи понятията и процесите, докато растенията и рибите се развиват и растат. Малка аквапонична система може да се разположи в класната стая близо до катедрата. По-големите системи могат да бъдат поставени в отделна стая или във външна оранжерия. Вече много педагози са приели аквапоничната технология и динамичната учебна среда, която създава като отлична възможност за съвременно обучение.

Аквапониката освен това е средство за демонстриране и на много принципи на науката, производството, инженерството и бизнеса и е особено подходяща и за домашно образование.

Мониторингът и грижата за аквапоничната система от страна на учениците помагат да им се внуши чувство за отговорност, да се вдъхновява творчеството им и така да се привлече интересът им в учебната среда.

Педагозите от много училища в САЩ са признали ценността на аквапониката за обучителни цели и вече е практика да се създават учебни програми по аквапоника. В международен план започва изпълнението на много аквапонични програми за всички нива на обучение, от начално до висше образование. Училищната аквапонична система може да бъде изградена толкова елементарно, колкото мини аквариумна система или толкова сложна като търговска система в оранжерия. Някои университети използват интердисциплинарен подход към възможностите на аквапоничната технология. В този случай преподаватели от различни дисциплини си сътрудничат и интегрират своите класове. Например преподавател по биологични науки може да си сътрудничи с преподавателите по бизнес и по инженерство. Студентите от инженерните класове проектират и поддържат системата. Студентите от класовете по биология се грижат за рибата и растенията, а студентите от бизнес класовете – за маркетинга на продукцията. Студентите от всички класове стават специалисти за утрешния ден, преминали своето обучение по един креативен и иновативен начин. Приложенията на аквапоничната технология са ограничени само от въображението.

„Аквапоникс България” предлага завършена методика на преподаване и пълен пакет от учебни програми за аквапоника. Комплектът с материали включва ръководство за педагога, наръчници за учениците, книги и допълнителни електронни и печатни ресурси.

bottom of page